Skip to content

Elektro Szervizközpont adatvédelmi tájékoztató

Elektro Szervizközpont Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 18. fszt. 1.) 2018. május 24.

Tartalom

 • Bevezetés
 • Definiciók
 • Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
 • A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 • Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Egyéb rendelkezések

Bevezetés

Az Elektro Szervizközpont Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 18. fszt. 1., Cg.09-09-029377 Debreceni Törvényszék Cégbírósága) (továbbiakban: ”Szervizközpont”), mint a www.szervizkozpont.hu domainen elérhető weboldal (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a vonatkozó jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervizközpont ezúton tájékoztatja az érintetteket általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szervizközpont a vonatkozó jogszabályok értelmében vett adatkezelőnek minősül, és mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szervizközpont adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://szervizkozpont.hu/ címen a tájékoztatók menüpont alatt.

A Szervizközpont fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről az érintetteket tájékoztatja. Amennyiben a felhasználóknak olyan kérdése lenne, amely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollegánk megválaszolja kérdését.

A Szervizközpont elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szervizközpont a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, az szerviztevékenység megkezdéséhez szükséges munkalapok felvételén keresztül a szervizbe látogatók valamit a Szervizközpont részére elektronikus üzenetet küldők (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk.

A Szervizközpont marketing tartalmú levelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küldhet illetve küld.

A Szervizközpont a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szavatolja.

A Szervizközpont a személyes adatokat harmadik félnek csak az érintett hozzájárulásával adja át.

A Szervizközpont az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

Definíciók

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkétes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő-kezeléséhez.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, igy különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánoságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítésé, valamint az  adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang, vagy képfelvétel készítése, valamint a személyes azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj– vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszképp) rögzítése,

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi,

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama.

A Szervizközpont tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Felhívjuk a Szervizközpont részére adat közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1. Szervizszolgáltatás igénybevétele (munkalap felvétele, számla igénylése stb.)

Az adatkezelés célja: A Szervizközpont részére a szerviztevékenysége végzése végett átadott készülékek tulajdonosának, illetve a javítási munka elvégzése után az elvitelre jogosult személynek az egyértelmű beazonosításához, az elvégzett munkáról történő kiértesítéshez, valamint a jogszabályban előírt kötelező 6 hónapos jótállás esetleges érvényesítéséhez szükséges információk begyűjtése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: a Szervizközpont az elkészült készülékekről szóló érintett által aláírt átvételi elismervényeket/munkalapokat az átvételt követő második év december 31. napjáig tárolja, minden más személyes adatot tartalmazó iratot vagy elektronikus nyilvántartási bejegyzést legkésőbb az átvételt követő hetedik hónap utolsó napjáig őriz meg.

A Szervizközpont könyvelését külső könyvelőiroda végzi. A könyvelőiroda részére személyes adat átadása (az esetleges kötelező jogszabályi egyéb rendelkezéseken túl) kizárólag abban az esetben valósul meg, ha a Szervizközpont az érintett saját nevére, illetve lakcímére állította ki az általa kért számlát. Ezen számlázási adatok/bizonylatok vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év. Amennyiben az érintett pontosabb információt szeretne, kérjük, írja meg nekünk, és kollegánk megválaszolja kérdését.

2. Harmadik fél által biztosított garanciális és biztosítási szolgáltatások igénybevétele

Az adatkezelés célja: A garanciális és kártérítési igények felülvizsgálatához, jogosságának megállapításához és érvényesítéséhez a gyártók és külső szolgáltatók adatokat igényelnek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.

E gyártók és külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Szervizközponttal együttműködő gyártók és külső szolgáltatók:

 • A Szervizközpont a SONY és JVC készülékek garanciális szakszervizelési tevékenységével, valamint egyes biztosítótársaságok részére nyújtott kárszakértési tevékenységével összefüggésben adatokat szolgáltat az érintett feleknek a SolvElectric Technologies Kft rendszerén keresztül, illetve közreműködésével.
 • A Szervizközpont a Grundig és Thomson készülékek márkaszervizelési tevékenységével kapcsolatban Conelser Kft. közreműködésével szolgáltat adatott az érintett feleknek. 
 • A Szervizközpont az Alcatel, CAT, Evolveo, HTC, Lenovo, LG valamint Samsung mobiltelefonok szervizekésével kapcsolatos tevékenysége során adatot szolgáltat a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. részére. 

Az adatkezelés időtartama: A fenti szolgáltatók a saját adatvédelmi irányelveik szerint határozzák meg az adatkezelés időtartamát. A Szervizközpont az elkészült készülékekről szóló érintett által aláírt átvételi elismervényeket az átvételt követő második év december 31. napjáig tárolja, minden más személyes adatot tartalmazó iratot vagy elektronikus nyilvántartási bejegyzést legkésőbb az átvételt követő hetedik hónap utolsó napjáig őriz meg.

3. A Szervizközpont ügyféllevelezése, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban, illetve Honlapunkon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

4. Jelentkezés álláshirdetésre

Adatkezelő a beérkezett pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: Adatkezelőnél állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.

5. A www.szervizkozpont.hu honlaplátogatók adatai.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, oldallátogatottsági illetve statisztikai adatok mérése, valamint a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafus (3.) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, látogatottsági elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

A Honlap használata során a Szervizközpont technikai okokból automatikusan rögzítheti az oda látogatók, felhasználók IP címét és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végezheti, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal, a Szervizközpont a felhasználó személyének ezen adatok általi azonosítására nem törekszik, nem von le következtetéseket. Az így nyert adatokhoz az oda látogatók nem férnek hozzá. 
A Szervizközpont rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Külső szolgáltatók adatkezelései: A portál html kódja a Szervizközponttól független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ezek a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükkel történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Szervizközpont és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, igy személyes adatok átadására, továbbítása nem történik. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.szervizkozpont.hu weboldal látogatottságai és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) a weboldal hosting szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó adatok kezelése.

6. A www.szervizkozpont.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárásáig.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.  A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

7. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik adatkezelőit.

A Szervizközpont a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szervizközpont számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Microsoft Corporation és a Magyar Hosting Kft. szervertermeiben találhatók meg.

A Szervizközpont a személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b, hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c, változatlansága igazolható (adatintegritás)

d, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

A Szervizközpont az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánoságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szervizközpont a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és érintetthez rendelhetők.

A Szervizközpont a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szervizközpont az adatkezelés során megőrzi

a, a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

b, a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

c, a rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szervizközpont és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól ( e-mail, web, ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tiszteségtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésekről megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Elektro Szervizközpont Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Darabos utca 18. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: Cg.09-09-029377

A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 26211671-2-09

Telefon: +36 (52) 413 406

E-mail: Az érintett a személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését a www.szervizkozpont.hu webhely láblécében található üzenetküldési mezőkön keresztül kérheti.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatás kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlést vagy zárolást az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érinett kérelmére a Szervizközpont, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányúló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adat kezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szervizközpont költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:

A Szervizközpont a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.

Zárolás és megjelölés:

A Szervizközpont zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szervizközpont megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességet vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

A Szervizközpont a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érinett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítást, indokait. A Szervizközpont a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az érintett mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a, a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el.

b, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományoskutatás céljára történik.

c, a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervizközpont a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közléstől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Szervizközpont az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést a törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

A Szervizközpont az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése estén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52 paragrafus) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.:5.    

Telefon:061/3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http:/www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. A Szervizközpont fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett a személyes adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától kezdődően.

Kelt: Debrecen, 2018. május 24.